eNIBCO Logo  
Częste pytania

1. Co to jest PVC-C i PVC-U?

2. Na czym polega przewaga instalacji tworzywowych NIBCO nad innymi instalacjami?

3. Czy połączenia klejone są zdrowe? Podobno są one siedliskiem bakterii Legionella pneumophila.

4. Dlaczego instalacje w systemie NIBCO wymagają stosowania tak często uchwytów mocujących?

5. Czy łatwo popełnić błędy podczas montażu instalacji PVC-C/PVC-U?

6. Jakie są najczęstsze błędy montażowe instalacji PVC-U/PVC-C?


1. Co to jest PVC-C i PVC-U?

PVC-U - polichlorek winylu i PVC-C chlorowany polichlorek winylu to materiały stosowane od wielu lat w instalacjach sanitarnych. Instalacje PVC-U i PVC-C stosowane są z powodzeniem w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych.


2. Na czym polega przewaga instalacji tworzywowych NIBCO nad innymi instalacjami?

PVC-C - chlorowany polichlorek winylu posiada najlepsze parametry techniczne spośród stosowanych tworzyw instalacyjnych.


* Wydłużalność termiczna a=0,062 mm/m°K, a więc prawie 2 razy mniej niż dla powszechnie stosowanego polipropylenu.


* Przewodność cieplna l=0,16 W/m°K. Tak niska przewodność cieplna pozwala znacznie zmniejszyć  grubości stosowanych      izolacji termicznych lub nawet je wyeliminować- , obniżając tym samym koszt instalacji. Współczynnik przewodności cieplnej PVC-C jest ok. 240 razy niższy niż w przypadku stali, i ok. 2400 razy niższy niż dla miedzi.


* Instalacje tworzywowe nie podlegają korozji.


* Instalacje PVC-C/PVC-U nie podtrzymują procesu palenia i po odjęciu źródła ognia same gasną. Wskaźnik graniczny tlenu LOI wynosi 42. Oznacza to, że do palenia potrzeba ok. 42% tlenu.


* Mają dużą wytrzymałość mechaniczną co pozwoliło na zmniejszenie grubości ścianek rur. Jest to szczególnie ważne przy prowadzeniu instalacji w bruzdach ściennych - nie ma potrzeby kucia głębokich bruzd. Szczególnie ważne jest to w budownictwie wielkopłytowym.

3. Czy połączenia klejone są zdrowe? Podobno są one siedliskiem bakterii Legionella pneumophila.

"Kleje" używane do łączenia instalacji NIBCO to konglomerat - mieszanina szybko odparowujących rozpuszczalników. To dlatego proces łączenia (od momentu posmarowania rury i złączki do momentu ich połączenia) nie może przekraczać 1 min. Spoiwo jest tylko pośrednikiem w procesie dyfuzji - przenikania cząsteczek rury do złączki i odwrotnie, potem samoistnie odparowuje. Widoczny w miejscu połączenia "wałeczek" to tylko tworzywo PVC-U lub PVC-C oraz pigment użyty do zabarwienia spoiwa. Można przyjąć, że spoiwo spełnia tutaj taka samą rolę jak zgrzewarka w połączeniach zgrzewanych.

Siedliskiem bakterii Legionella pneumophila mogą być wewnętrzne ścianki każdej instalacji, szczególnie w miejscach gdzie występują małe prędkości przepływu lub zastoiny. Bakterie te namnażają się w zakresie temperatur 20°-55°C. Instalacje, w których zimna woda prowadzona jest w temperaturze poniżej 20°C i dodatkowo prowadzące wodę chlorowaną nie są narażone na tworzenie się siedlisk bakteryjnych. W instalacjach wody ciepłej należy okresowo podwyższać temperaturę wody do 60°-70°C. Wyższa temperatura wody jest czynnikiem oczyszczającym wodociąg z ewentualnie powstałych bakterii. Niemniej jednak należy założyć okresowe badania sanitarne, mające na celu wydać ocenę czystości przesyłanej wody przez każdy rurociąg.

4. Dlaczego instalacje w systemie NIBCO wymagają stosowania tak często uchwytów mocujących ?

Każdy materiał instalacyjny posiada określona sztywność. Jest ona inna dla stali, a inna dla tworzywa. Instalacje tworzywowe można podzielić na dwa rodzaje: sztywne i giętkie. Instalacje NIBCO należą do pierwszej grupy, lecz pod wpływem temperatury stają się bardziej elastyczne. Tę ich cechę należy uwzględnić montując system. Przy prawidłowym montażu, rury ?", pracujące w tem. 70°C, wymagają podpór ślizgowych co 0,65 m. Rozstaw podpór dla rurociągów pionowych o takich samych parametrach, może być zwiększony o 20%.

5. Czy łatwo popełnić błędy podczas montażu instalacji PVC-C/PVC-U?.

Łatwość montażu instalacji w systemie NIBCO, będąca jego niewątpliwą zaletą, powoduje niekiedy uśpienie czujności instalatora. Każdy system instalacyjny powinien być montowany zgodnie z zaleceniami Producenta. Wszystkie punkty sprzedaży posiadają instrukcję montażu oraz ulotkę informacyjną ZALECENIA DLA INSTALATORÓW, będącą kompendium wiedzy na temat najczęstszych problemów montażowych. Ponadto Dział Produktu NIBCO, zawsze służy informacja i pomocą (tel. +42 677 56 00). Proponujemy bezpłatne szkolenia, w dogodnym dla zainteresowanych miejscu i czasie.

6. Jakie są najczęstsze błędy montażowe instalacji PVC-U/PVC-C
 1. Niedostateczna kompensacja termiczna, bądź jej brak.

  Instalacje prowadzone w sposób nadtynkowy najczęściej są bezawaryjne. W większości przypadków architektura pomieszczeń wymaga częstych zmian kierunków, tworząc tym samym samokompensacje. Jedynym czułym punktem w prowadzeniu rur jest właściwe rozmieszczenie podpór ślizgowych, szczególnie w rejonie kolan zmieniających kierunek instalacji. Ważnym elementem jest ustalenie długości ramienia kompensacyjnego. Niewłaściwe usytuowanie podpory ślizgowej może spowodować wyeliminowanie naturalnej samokompensacji termicznej.

  Powtarzającym się błędem montażowym jest betonowanie instalacji podpodłogowej prowadzonej w osłonach peszel i termoizolacyjnych. W tym przypadku instalatorzy zapominają o konieczności kompensowania wydłużeń i skurczów rur, które pracują wewnątrz otulin. Ściśliwość otulin termoizolacyjnych oraz luzy w otulinie peszel są niewystarczające do przejęcia wydłużeń. Jeszcze większym błędem jest izolowanie rur przed zabetonowaniem i pozostawienie bez izolacji złączek. W takim przypadku tworzą się niezamierzone i niekontrolowane punkty stałe - zerowe.

  Istnieje sposób prowadzenia rur bez konieczności uwzględniania kompensacji termicznej. Jest to betonowanie ciągów instalacyjnych bez żadnych osłon. Jedynym niezbędnym warunkiem jest zachowanie odpowiedniej grubości otuliny betonowej - powinna ona, z każdej strony mieć grubość 2,5 - 2,7 cm dla rur o średnicach ½'' i ¾''. Izolacja zabezpieczająca rurę wymagana jest w miejscu wyjścia rury z betonu. Zabezpiecza ona rurę przed przetarciem, a beton przed wykruszeniem.
 2. Nieumiejętne rozmieszczenie punktów stałych.

  Nieumiejętne rozmieszczenie punktów stałych występuje najczęściej przy rozgałęzieniach instalacji, np.: w pionach prowadzonych w szachtach. Brak punktu zerowego przy trójniku na pionie powoduje przemieszczanie odgałęzienia instalacyjnego, które nie zawsze ma taką możliwość (zbyt małe otwory w przegrodach budowlanych).
 3. Przegrzanie instalacji.

  Przed wyborem urządzenia grzewczego, które będzie współpracować z instalacją tworzywową należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. W instrukcji tej producent podaje sposób regulacji temperatury, oraz sposób podłączenia instalacji do urządzenia.
  Wadliwie działające urządzenia termoregulacyjne, bądź ich brak, mogą doprowadzić do przegrzania instalacji. Temperatura wody w instalacji powyżej 100°C powoduje powstanie pary, ta z kolei doprowadza do wzrostu ciśnienia, a w rezultacie do pęknięcia rury.
 4. Nieprawidłowo wykonane połączenia.

  Błędy w łączeniu (klejeniu) instalacji występują sporadycznie. Pojawiają się one najczęściej przy instalacjach o dużych średnicach - powyżej 2''. Polegają one najczęściej na przekroczeniu czasu łączenia, niedopchnięciu rury do końca gniazda złączki, braku gradowania końcówek, co z kolei powoduje zgarnięcie kleju, bądź tez na wykonaniu połączenia bez użycia kleju. Spotykamy się również z odteleskopowaniem rury w trakcie klejenia. Awarie powstające w wyniku błędów klejenia przy prawidłowym mocowaniu rurociągu mogą powodować przeciek złącza
  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc